Iranian women's Network Association (SHABAKEH)

انتقال غیر معمول و مشکوک بهنود شجاعی به بند دیگر زندان گوهردشت کرج

بنابه گزارشات رسیده از زندان گوهردشت کرج، بهنود شجاعی زندانی محکوم به مرک، به صورت ناگهانی و مشکوکی به بند دیگری منتقل گردید.

بهنود شجاعی زندانی که متهم است در سنین نوجوانی مرتکب قتل شده است. و تا به حال 2 بار او را تا پای چوبه دار برده اند ولی در اثر اعتراضات گسترده بین المللی و داخلی در آخرین لحظات نجات یافت. روز سه شنبه 12 آذر ماه از بند 2 زندان گوهردشت به بند 6 زندان گوهردشت منتقل گردید. این نقل و انتقال بنابه گفته هم بندیهاینش مشکوک به نظر می رسد و از آنجایی که در بند 2 زندانیان سیاسی و سایر زندانیان از هر گونه اقدام علیه او تا به حال فعالانه ممانعت کرده اند. لذا او را به بند دیگری منتقل نمودند.

بهنود شجاعی از روز گذشته در سلول شماره 30 سالن 17 بند 6 زندان گوهردشت زندانی است.

تا به حال در مورد چند نوجوان دیگر پس از مدتی سکوت بطور ناگهانی آنها را اعدام نمودند از جمله آنها رضا حجازی در زندان اصفهان و بهنام زارع در زندان عادل آباد شیراز است .