Iranian women's Network Association (SHABAKEH)

سمینارسراسری سالانه ی تشکل های مستقل زنان و زنان دگروهمجنس گرای ایرانی /اطلاعیه ی شماره ی ٢

چه خوب است اگر دوستان سخنران ما نوشته های خود را به موقع مثل همیشه تا اول جولای ٢٠٠٨ به کمیته ی برگزاری سمینار ٢٠٠٩ در شهرکلن به آدرس
Seminar-zanan@web.de

یاران، زنان عزیز

با خوشحالی بسیار به اطلاع شما عزیزان می رسانیم که یکبار دیگردر شهر زنان گردهم خواهیم آمد واین بار ما زنان کلن میزبان شما درروزهای برگزاری سمیناردر سال ٢٠٠٩ خواهیم بود. موضوع انتخابی اکثرشرکت کنندگان در سمینار ٢٠٠٨ را به آگاهی تان می رسانیم.
تاثیرات متقابل بخشهای گوناگون جنبش زنان ایرانی ( در داخل ایران ـ درتبعید و مهاجرت)

ـ شباهتها و تفاوتها

ـ موانع نظری و مشکلات عملی( در روابط قدرت، خشونت)

ـ راهکارها جهت ایجاد امکان همکاری

امید است با سر رسیدن بهار، تک تک ما با شوروانرژی وام گرفته از فصل زندگی به تعمق در موضوع سمینار پرداخته و برای هرچه پربارتر کردن آن فعالانه قدم پیش بگذاریم.

چه خوب است اگر دوستان سخنران ما نوشته های خود را به موقع مثل همیشه تا اول جولای ٢٠٠٨ به کمیته ی برگزاری سمینار ٢٠٠٩ در شهرکلن به آدرس
Seminar-zanan@web.de

برسانند تا آنها امکان و فرصت کافی برای بررسی و تصمیم گیری برای انتخاب داشته باشند.

با بهترین آرزوها

کمیته ی برگزارکننده ی سمینار (٢٠٠٩) در شهر کلن