Iranian women's Network Association (SHABAKEH)

هر دم از این باغ بری میرسد! ...

پیرامون جعلیات مارینا نعمت

علت توجه جهانی به این کتاب مستند بودن و یا اهمیت آن در نشان دادن چهره رژیم در نقض حقوق بشر نیست. این کتاب سراپا دروغ های فاحش و ساختگی در مورد زندان اوین و روش های شکنجه و برخورد با زندانیان سیاسی است.
*****

اخیرا خانمی به نام مارینا نعمت کتاب مفصلی تحت عنوان خاطرات زندان منتشر کرده است که با استقبال و پشتیبانی رسانه های رسمی در جهان روبرو شده است.
این کتاب توسط انتشارات پنگوئن به انگلیسی (زندانی تهران) و توسط انتشارات جهان نما به آلمانی (من برای زندگی ام خواهش نمیکنم ) منتشر شده است و قرار است به چندین زبان دیگر نیز ترجمه شود. علت توجه جهانی به این کتاب مستند بودن و یا اهمیت آن در نشان دادن چهره رژیم در نقض حقوق بشر نیست. این کتاب سراپا دروغ های فاحش و ساختگی در مورد زندان اوین و روش های شکنجه و برخورد با زندانیان سیاسی است. دروغ هایی که به لوث کردن مناسبات وحشتناک حاکم بر زندان اوین و روحیات شکنجه گران میپردازد.

بسیاری از زندانیان سیاسی زن که در سال های گذشته در خارج از کشور اقدام به انتشار خاطرات و شرح دوره زندان خود کرده اند، جنایات جاری در زندان های ایران را به تصویر کشیده اند و برخی از آنها ایشان را به عنوان توابی که با بازجوی خود ازدواج کرده و با آنان همکاری میکرده در ذهن دارند.
اینکه چرا این کتاب چنین مورد توجه وحمایت قرارمیگیرد ، تنها در عرصه منافع سیاست خارجی این دولتها و همچنین سودجویی مالی ناشرین و نویسنده کتاب میتواند ارزیابی گردد.

ما اینگونه بدیل سازی ها و همچنین وارونه جلوه دادن وقایع تاریخ زندان و زندانی سیاسی در ایران را که شاهدان زنده آن (مرد و زن) خوشبختانه هنوز و در همین خارج از کشور (و همینطور کانادا) حضور دارند را محکوم نموده و از دست اندرکاران این سناریو که نا آگاهانه به این بازی وارد شده اند میخواهیم که ثبت این تاریخ را که به خون غلتیدن جان های بسیاری را گواهی میدهد که برای مقابله با بیعدالتی و جهل و جعل به پا خاسته بودند، با این سناریوهای عامه پسند و هالیوودی آلوده نسازند.

ما در عین حال تاسف عمیق خود را از پشتیبانی برخی مجامع آکادمیک و علمی- تحقیقاتی از چنین جعلیاتی اعلام نموده و از آنها تقاضا داریم که اگر میخواهند برای مقابله با نقض حقوق بشر در ایران گامی بردارند، تریبون ها و امکانات حمایتی خود را در اختیار زندانیان شناخته شده ای قرار دهند که با هر تعلق نظری و ... حقایق زندانها رابه تصویر کشیده اند، و به راستی و صداقت گفتارشان شکی نیست.

این آکسیون جهانی بدیل سازی برای زندانیان سیاسی ایران در دهه شصت و پس از آن یک اتفاق ساده نیست! عوارض آن هم اکنون باعث جراحت روح بسیاری از زندانیان از بند گریخته شده است!

برای مقابله با فراموشی و برای ثبت تاریخ واقعی این دوره و برای گرامیداشت جان هایی که در این مبارزه از نفس ایستادند، صدای خود را در مقابل چنین دروغ پراکنی هایی بلند کنیم!

ژوئن 2007

گلرخ جهانگیری
شادی امین
ستاره عباسی

در ضمن زندانیان سیاسی سابق در تدارک یک اعتراض رسمی هستند که به محض دریافت آن خوانندگان سایت "شبکه" را در جریان قرار خواهیم داد.
مطالب مرتبط :

http://didgah.net/maghalehMatnKamel.php?id=17526

http://www.bild.t-online.de/BTO/news/2007/05/02/iran-autorin-serie-teil2/tagebuch-marina-nemat.html
http://www.npr.org/templates/story/story.php?storyId=9984934