Iranian women's Network Association (SHABAKEH)

اطلاعیه شماره 4 / راهپیمائی 8 مارس روز جهانی زن در دن هاگ – هلند

نه به ارتجاع، نه به امپریالیسم، ما در حال خلق جهانی دیگر هستیم!

از راهپیمائی "کارزار مبارزه برای لغوکلیه قوانین نابرابر و مجازات های اسلامی علیه زنان" حمایت کنید

"کارزار مبارزه برای لغوکلیه قوانین نابرابر و مجازات های اسلامی علیه زنان" در ماه مارس 2006 با تدارک و برگزاری یک راهپیمایی پنج روزه از آلمان به هلند و یک تظاهرات گسترده در شهر لاهه در روز 8 مارس تولد افقی تازه در تاریخ جنبش زنان ایرانی را نوید داد. این حرکت بی نظیر در عین حال ورق مهمی را در مبارزه بر علیه جمهوری اسلامی از یک سو و مبارزه بر علیه سیاست های جنگ افروزانه نیروهای امپریالیستی از سوی دیگر گشود. کارزار زنان موفق شد پرچمدارنخستین مبارزه رادیکال و سازمان یافته با حضور تشکل ها و افراد از طیف های سیاسی و نظری متنوع و از کشورهای گوناگون جهت لغو کلیه قوانین نابرابر و مجازات های اسلامی علیه زنان گردد و پختگی سیاسی نوینی را درطرح موثرشعارنه به جمهوری اسلامی نه به جنگ امپریالیستی به نمایش گذارد و نشان دهد که زنان ایرانی، عراقی و افغانی برای گرفتن حقوق برابر با مردان و مبارزه با ستم و استثمار جنسی بر علیه زنان باید در مسیر مبارزه برای سرنگونی حکومت ها و نیروهای ارتجاعی- اسلامی از یک سو و مبارزه با نیروهای اشغالگر امپریالیستی از سوی دیگر حرکت کنند. کارزار زنان همچنین موفق شده است حمایت فعال زنان فمینیست از کشورهای گوناگون از جمله عراق، افعانستان، هندوستان، آمریکا و کشورهای اروپایی را جلب نماید.

امسال نیز کارزار زنان با اتکا به دستاورد با ارزش سال پیش و نیرویی سازمان یافته تر در تدارک راهپیمائی در شهر لاهه در روز 8 مارس می باشد. در کنار راهپیمایی روز 8 مارس، کارزار زنان همزمان در تدارک برگزاری آکسیونهای اعتراضی در اروپا و کانادا روز 3 مارس نیز هست.

تظاهرات سال گذشته بدون حمایت و همکاری تشکلها – سازمانها و نیروهای ضد امپریالیست – ضد جمهوری اسلامی ازهمه ملیت ها میسر نبود . امسال نیز موفقیت این حرکت در گرو همکاری و مشارکت آن دسته از سازمانها – تشکلها و نیروهای سیاسی است که در این مقطع حساس مصرند با حرکتی گسترده به جهانیا ن بگویند که همراه با زنان ایران با شعار نه به جمهوری اسلامی، نه به امپریالیسم ، در راه دستایابی به جهانی دیگر مبارزات خود را مصمم تر از قبل پیش خواهند برد.

به راهپیمائی 8 مارس روز جهانی زن در دن هاگ – هلند بپیوندید

از فراخوان تظاهرات حمایت کنید در پخش و تکثیر آن با ما همکاری کنید

باشد که همراه ، همدل و هم صدا با یکدیگر تظاهرات 8 مارس 2007 را به حرکتی تاریخی از اتحاد همه نیروهای مترقی و انقلابی و آزادیخواه علیه جمهوری اسلامی – علیه جنگ امپریالیستی و در دفاع قاطع از مبارزات برابری طلب زنان ایران تبدیل کنیم.

کارزار مبارزه برای لغوکلیه قوانین نابرابر و مجازات های اسلامی علیه زنان

برای آگاهی بیشتر از فعالیت های کارزار زنان و تظاهرات 8 مارس در شهر لاهه به سایت زیر مراجعه نمایید.

www.karzar-zanan.com

برای تماس با ما : karzar2005@yahoo.com

2007/02/16