Iranian women's Network Association (SHABAKEH)

ژن های نخبه! / رويا صدر

***خوب،ما هم بعد از چند ماه ننوشتن،دوباره اومدیم...در این مدت،عزیزان بیننده و شنونده زیادی از طریق تماسهای حضوری و تلفنی ابراز داشتند که بدون ما از خواب و خوراک افتاده اند و این بود که ما هم دوباره برگشتیم...با کوله باری خالی از حرف...

***راستش،اوضاع و احوال انقدر طنز است که نمی شود به طنزش کشید(به خودی خود طنز است)ما مانده ایم از کجا شروع کنیم.از صحنه های مبتذل و شنیع (!)افتتاحیه بازیهای بانوان ورزشکار که مورد اعتراض آقایان قرار گرفت ...یا از هواداری اقشار مختلف صفوف به هم فشرده مردم از تولید سلاحهای صلح آمیز هسته ای(!)(از جمله هواداری انجمن زنان ستمکشیده کلیه نقاط دنیا ،اتحادیه انجمنهای اسلامی کره مریخ و کهکشانها، انجمن شیرخوارگان تهران و کلیه نقاط حومه) و غیره...
***رییس مرکز تحقیقات بیوفیزیک و بیوشیمی در مراسم آغاز سال تحصیلی دانشگاه ها که در حضور رییس جمهور برگزار شد،" ایجاد فضای عطر آگین و مطلوب برای دانشمندان ایران و دیگر ملل جهان و بستر سازی مناسب برای جذب و پذیرش ژن های نخبه در ایران" را یکی از اهداف رشد بهتر علم و فناوری کشور دانست...حالا ما هم با نوشتن یک نمایشنامه تلویزیونی در رابطه با این سخنان،چراغ اول مطالب این وبلاگ را روشن می کنیم(چراغش با انرژی هسته ای کار می کند تا مشت محکمی باشد بر دهان کلیه جهانیان غارتگر)

در مقر سازمان ملل
........................
عضو هیات نمایندگی یک کشور معلوم الحال- داداش!قربون دستت...اون در رو بی زحمت باز کن،خفه شدیم...واه،واه...این چه بوئیه؟!
عضو هیات نمایندگی یک کشور معلوم الحال دیگر-هیچی!بوی فضای عطرآگین دانشمندان ایران و دیگر ملل جهان هست که بعد از انتخابات ریاست جمهوری ایران با بستر سازی مناسب برای جذب و پذیرش ژنهای نخبه فراهم شده...(نمای نزدیک از هیات ایرانی در حال شاخ و شانه کشیدن برای دنیا و مافیها)

وبلاگ بي بي گل